Informace o společnosti

Název: VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Velichov
ICO: 00000248
Registrovaná adresa: 100, Velichov 97, p. Vojkovice n/Ohří
Začleněno na: 27.11.1989
Datum ukončení: 05.11.1999
Předmět podnikání:
Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služebm souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanovením slouvami.
8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb
16. podle změny povolené FMZO ze dne 27.3.1991 čj. 13/16 196/TO/91 zahraničně obchodní činnost se mění v tomto rozsahu:
pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami
7. projektování elektrických zařízení, elektroinstalatérství
12. provozování telovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
výkon zeměměřičských činností
Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokovování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodního zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělskéhoí půdního fondu na pozemcích určených na obranu státnu.
-
5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil
13. pracovní činnosti stavebními stroji
zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor
4. řeznictví a úzenářství
vývoz věcí dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí povolení
1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem
6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství
projektová činnost v investiční výstavbě
3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
11. automatizované zpracování dat, poskytování software
14. silniční motorová doprava
10. polygrafické práce
dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990
Dalším předmětem činnosti je:
15. poskytování služeb zahraničmí osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
Údaje o zřízení: rozhodnutím ředitele státního podniku Vojenské lesy a statky - koncern ze dne 14.8.1989 č.j. 9204/89 byly k 1.7.1989 zřízeny tyto organizační jednotky. Neaktivní od 05.11.1999 27.11.1989
Adresa: Shora uvedené organizační jednotky jsou součástí státního podniku Vojenské lesy a statky - koncern, se sídlem Praha 6, Pod Juliskou 8, zapsaného k 1.7.1989 v podnikovém rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 pod Ps 256/1, IČO: 002 205.
Registrační číslo VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Velichov je 00000248.
Registrační adresa VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Velichov je 100, Velichov 97, p. Vojkovice n/Ohří.
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Velichov byla založena 27.11.1989.