Informace o společnosti

Název: Bytový podnik Děčín v likvidaci
ICO: 00003891
Registrovaná adresa: Děčín IV, Teplická, 31/45
Začleněno na: 01.07.1989
Datum ukončení: 13.03.2018
Předmět podnikání:
provádění prací a služeb výpočetní techniky, projekce a modernizace pro bytové organizace v oblasti okresu Děčín
propagaci mezi uživateli bytů k řádnému a hospodárnému užívání bytů a domů, k účasti na udržování a správě a udržování pořádku v domech a okolí
e) Podnik je oprávněn v zájmu využívání vlastní techniky i vlastních kapacit provádět pro jiné organizace a pro občany práce a služby za úplatu.
provádění prací a služeb pro občany a organizace za úplatu
provoz vlastních zařízení pro výrobu a dodávky tepla a teplé vody do bytových objektů vlastních a do ostatních objektů na základě uzavřených hospodářských smluv
b) Zajišťuje správu, údržbu a obnovu provozních budov a zařízení. Provádí revize komínových průduchů mimo tepelných zařízení a revize elektro a plynoinstalace.
i) Podnik je oprávněn v rozsahu předmětu činnosti navazovat zahraniční vztahy s organizacemi pro potřeby bytového fondu a jiných činností vymezených zakládací listinou.
přejímání tepelných zdrojů, předávacích stanic a příslušných rozvodů tepla a TUV pod 6 MW do správy
dodržování pořádku a čistoty v domech a jejich okolí včetně chodníků, dvorů a vnitroblokových komunikací u nichž odpovídá za úklid
d) Zajišťuje dodávky tepla a ohřev teplé užitkové vody občanům i organizacím z kotelen ve správě podniku i z jiných zdrojů a předávacích stanic v lokalitách Děčín, Jílové u Děčína, Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí.
projektovou činnost na základě oprávnění uděleného SčKNV
Při plnění těchto úkolů musí zejména zabezpečovat:
údržbu, opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu
drobné opravy pro uživatele bytů na jejich náklady
správu a provoz bytového fondu včetně vybavení domů a strojního zařízení
kontrolu a dodržování domovních řádů a zásad socialistického soužití v domech
Hlavní úkoly organizace: Společenským posláním podniku je uspokojovat potřeby obyvatelstva výše uvedeného území v oblasti bydlení především řádnou a hospodárnou správou, údržbou, opravami a modernizací domovního fondu, který má organizace ve správě a zabezpečováním služeb spojených s bydlením.
f) Provádí projektovou činnost a investorsko - inženýrskou činnost za účelem zajištění stavební i rozpočtové dokumentace v rámci činnosti a potřeb podniku. Poskytuje tyto práce při modernizaci bytového fondu dalším organizacím bytového hospodářství okresu Děčín za úplatu.
provoz zařízení civilní obrany v objektech, které má ve správě
h) Zajišťuje investiční výstavbu a rekonstrukci tepelných zdrojů a zařízení pro rozvod tepla a teplé užitkové vody a další investiční práce.
g) Poskytuje služby na úseku výpočetní techniky ostatním bytovým organizacím okresu Děčín za úplatu.
přejímání nových domů do provozu a správy
další povinnosti spojené se správou, provozem a údržbou domovního a bytového fondu, zvláště zajišťování protipožární prevence
c) Poskytuje další služby spojené s bydlením a užíváním nebytových prostor a spravuje výrobní jednotky tepelného hospodářství.
spolupráci s národními výbory na území působnosti podniku
a) Správa, provoz, údržba a opravy domů, bytů, nebytových prostor a objektů tepelného hospodářství včetně rekonstrukce a modernizace objektů v jeho správě v lokalitách Děčín a Jílové u Děčína. Dále objektů tepelného hospodářství v České Kamenici a Benešově nad Ploučnicí.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Miroslav Weiser Neaktivní od 13.03.2018 Ředitel státního podniku 05.06.1992
Adresa: Děčín IV, Zbrojnická, 14
Ing. Jiří Sýkora Neaktivní od 13.03.2018 Statutární zástupce ředitele s.p. 05.06.1992
Adresa: Děčín III, Kladenská, 29
Karel Kratzmann Neaktivní od 05.06.1992 Statutární zástupce 26.04.1990
Adresa: Děčín II, Riegrova, 584/59
František Zeman Neaktivní od 05.06.1992 Ředitel státního podniku 28.09.1989
Adresa: Děčín II, Tylova ul., 33
František Zeman Neaktivní od 28.09.1989 Pověřen řízením státního podniku 01.07.1989
Adresa: Děčín II, Tylova ul., 33
Registrační číslo Bytový podnik Děčín v likvidaci je 00003891.
Registrační adresa Bytový podnik Děčín v likvidaci je Děčín IV, Teplická, 31/45.
Bytový podnik Děčín v likvidaci byla založena 01.07.1989.